Přejít k obsahu

Slovník

 

A

Accompanying maesures - doprovodné aktivity: typy projektů zaměřených na šíření nových technologických poznatků formou konferencí, workshopů a publikací, na vypracování analýz v perspektivních technologických oblastech a vytváření podmínek pro předkládání výzkumných projektů a na vypracování studií pro přípravu budoucích programů

Acknowledgement of Receipt - potvrzení příjmu: oficiální potvrzení, že Evropská komise obdržela návrh projektu CRAFT

Assistant contractor - pomocný kontrahent (smluvní strana): člen konsorcia, který na základě kontraktu pracuje jen na omezené části projektu, asistuje přitom některému z principiálních kontrahentů a má jen omezený přístup k výsledkům projektu

Associated state - přidružený stát: stát, který podepsal dohodu s EU a může tudíž participovat naprojektech 5.RP a být finančně podporován podle stejných pravidel jako členský stát EU

"Article 169“ – nástroj pro koordinaci národních výzkumů na úrovni vlád formou vytvoření společných implementačních struktur. Půjde o spolupráci mezi několika vládami států a Evropské komise. Příspěvek EK se bude pohybovat od desítek mil. euro. Informace: http://www.cordis.lu/fp6/instr_169.htm

B

Bursaries - stipendia: stipendia pro mladé pracovníky výzkumu z rozvojových a středomořských zemí

C

Calls for proposals - výzvy k podávání projektů: oznámení uveřejňovaná v Úředním věstníku (Official Journal of the European Communities) a poté na webových stránkách CORDIS, která určují témata pro podávání projektů, stanovují termín uzávěrky a místo podání projektů a stanovují celkovou částku vyčleněnou na finanční podporu projektů pro dané období

CEEC – země střední a východní Evropy (kandidátské země do EU)

Combined R & D and demonstration projects - kombinované výzkumně-demonstrační projekty: projekty určené na získání nových poznatků a současně na ověření komerční použitelnosti těchto výsledků výzkumu

Concerted actions - koordinační akce: projekty zaměřené na provázání projektů prováděných a financovaných v jednotlivých zemích

Consortium - řešitelské konsorcium: skupina organizací, které předkládají společný projekt

Consorctium agreement - smlouva mezi členy konsorcia: specifikuje nebo doplňuje ustanovení kontraktu z hlediska přístupu k duševnímu vlastnictví k výsledkům projektu

Contract - kontrakt: smlouva mezi Evropskou komisí a koordinátorem v zastoupení všeh kontrahentů o provedení projektu a jeho financování

Contract Negotiation Form - formulář vyjednávání o smlouvě: formulář určený k získávání základních informací v průběhu vyjednávání s Evropskou komisi o projektech výzkumu

Contract negotiation - smluvní vyjednávání: probíhá mezi zasláním návrhu projektu CRAFT a spuštěním projektu; za tato jednání zodpovídá koordinátor projektu

Contract signature - podpis smlouvy: po uzavření všech podrobností smlouvy odešle Komise smlouvu o projektu CRAFT k podpisu koordinujícímu podniku

Contractor - účastník smluvního vztahu: smluvní strana, která přispívá na náklady a vykonává práci na projektu

Coordination Actions – projekty na provázání a koordinaci výzkumných a inovačních aktivit. Účastní se minimálně 3 účastníci ze 3 států EU či asociovaných zemí, z nichž minimálně 2 musí být z EU či asociovaných kandidátských zemí (např. UK-CZ-DK nebo CH-CZ-PL). Podpora EK je poskytnuta na náklady koordinace (nikoliv na výzkum) až do 100%. Informace: http://www.cordis.lu/fp6/instr_ca.htm

Coordinator - koordinator: člen řešitelského konsorcia odpovědný za koordinaci projektu po stránce vědecké, finanční a administrativní a působící jako prostředník mezi členy konsorcia a EK

CORDIS (community Research and Development Information Service) - CORDIS: služba poskytující informace o podpoře výzkumu a technologického vývoje v členských a přidružených státech EU na internetu (www.cordis.lu) a formou tištěných nebo elektronických zpráv a publikací

CORDIS database - databáze CORDIS : databáze EU určená k hledání partnerů a zpracování evidence probíhajících projektů a jejich výsledků v rámci programů výzkumu a technického vývoje

CRAFT (Co-operative Research Action for Technology) - CRAFT: projekty určené na podporu inovací v malých a středních podmicích (MSP) s využitím vědecko-výzkumných organizací v roli subkontrahenta

CRAFT contract - smlouva o projektu CRAFT: standardní smlouva stanovující podmínky a předpoklady podpory Komise; O většině těchto podmínek nelze vyjednávat; Smlouva jasně vymezuje povinnosti účastníků projektu vůči Komisi neurčuje však, zda je odpovědnost rozdělena mezi jednotlivé partnery

CRAFT Focal Points - střediska programu CRAFT: neutrální pozorovatelé v jednotlivých členských státech EU, kteří informují Komisi o potenciálních problémech a snaží se hledat systémová řešení; vědí, jaké druhy projektů mají nadějí na úspěch, a poskytují informace malým a střením podnikům, které se účastní programu CRAFT

D

Dedicated call - cílená výzva: výzva k podávání projektů s přesně určenými tématy v předem známém termínu a mající předem známý termín uzávěrky

Demonstration projects - demonstrační projekty: projekty, které mají za cíl ověřit nové technologie, metodologie a služby slibující přinést sice ekonomický prospěch, ale neskýtající bezprostřední možnost zavedení do výroby a komerčního využití

Dissemination - šíření: způsob distribuce výsledků projektu mezi zainteresované strany; Účastníci projektu se sami rozhodnou, které části výsledku chtějí šířit a jakým způsobem

E

EFTA-EEA (Evropské sdružení volného obchodu) - Island, Lichtenštejnsko a Norsko; Švýcarsko je do EFTA zapojeno bilaterálními dohodami

End user - koncový uživatel: partnerský malý nebo střední podnik, který jako první uživatel testuje a vyhodnocuje novou technologii a zaručuje profesní znalosti a sledování procesů

ERA – Evropský výzkumný prostor (European Research Area) – myšlenka na vytvoření jednotně integrovaného evropského výzkumu, který bude založen na společné strategii efektivní výměny nejlepších zkušeností, technologií a informačních, materiálních i lidských zdrojů. Více informací: http://europa.eu.int/comm/research/era/index_en.html nebo http://www.cordis.lu/rtd2002/era-debate/era.htm

EURATOM - Evropské spoečenství pro atomovou energii

European Framework Programme - evropský rámcový program: víceletý (standardně pětiletý) program definující v rámci zásad výzkumu a technického vývoje Evropské komise šířící priority a celkově přidělované sumy; k jeho realizaci slouží jednotlivé konkrétní výzkumné a vývojové programy

Evaluation - hodnocení: viz posouzení návrhu

Evaluation Summary Report - souhrnná zpráva o posouzení: zpráva Komise, obsahující ohodnocení, poznámky a doporučení návrhu projektu; je připojena k dopisu, jímž se koordinátorovi projektu oznamuje, zda byl projekt schválen k finanční podpoře či nikoliv

Evaluator - hodnotitel: externí expert pověřený komisí, aby provedl hodnocení projektů

Exploratory Award - projekt EA: krátkodobé projekty určené na přípravu projektů CRAFT nebo RTD projektů prodávaných malými a středními podniky

Expression of interest - vyjádření zájmu o spolupráci: služba CORDIS pro vyhledávání partnerů do konsorcia k předložení projektu

F

Favourable conditions - zvýhodněné podmínky: podmínky výhodnější ve srovnání s běžnými podmínkami (platby na volném trhu a další podmínky)

Fellowships to Japan - stipendia v Japonsku: stipendia pro mladé výzkumné pracovníky z EU a přidružených zemí pro účast na japonském High-tech průmyslovém výzkumu

FP5 (The 5th European Community Framework Programme) - 5.RP (Pátý rámcový program EU: v pořadí páty program EU na podporu výzkumu a technologického vývoje

G

Generic research activities - generický výzkum: výzkum s cílem získat nové vědecké poznatky v rychle se vyvíjejících a perspektivních odvětvích

Guide for proposers - příručka pro překladatele projektů: dvoudílný dokument vydávaný při příežitosti každé výzvy k podávání projektů v jednotlivých programech. Jeho 1.část je obecná a seznamuje se strukturou 5.RP a s pravidly k podávání rojektů, zatímco 2.část je specifická a poskytuje konkrétní informace k té které výzvě k podávání projektů

H

Horizontal programmes - horizontální programy: programy na řešení problémů společných všem tematickým programům, jako je podpora inovací a MSP, zvyšování úrovně vzdělanosti a posilování mezinárodní úlohy výzkumu

I

INCO – specifická aktivita na podporu a upevnění mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu s vybranými skupinami zemí (Rusko a NIS, země středozemí, západobalkánské státy, rozvojové země). Informace: http://www.cordis.lu/fp6/inco.htm

Indirect costs - nepřímé náklady: viz režijní náklady

IP – integrované projekty (Integrated Projects) – multipartnerské projekty pro získání nových znalostí pro posílení cílově orientovaného výzkumu a implementaci tematických priorit. Musí obsahovat výzkumnou část i technologický vývoj a demonstraci výsledků.
Účastní se minimálně 3 účastníci ze 3 států EU či asociovaných zemí, z nichž minimálně 2 musí být z EU či asociovaných kandidátských zemí (ve výzvě může být stanoveno jinak). Doporučený počet partnerů je však vyšší. Podpora EK je formou grantu k rozpočtu v desítkách mil. euro (není stanovena min. částka). 50-100% rozpočtu účastníka. Doba realizace projektu 3 – 5 let (maximum není striktně stanoveno). Informace: http://www.cordis.lu/fp6/instr_ip.htm

Information package - informační blok: brožura vydaná Evropskou komisí, obsahující informace potřebné k přípravě návrhu projektu výzkumu a technicckého vývojeEU (k dispozici na stránkách CORDISU / www.cordis.lu

Innovation Relay Centre - centrum IRC: síť propojených výzkumných a vývojových pracovišť, založená Komisí v roce 1993 s cílem napomáhat využití výsledků v rámci EU, propagovat tyto výsledky a zprostředkovávat informace a výměnu partnerských profilů - jedna z aktivit Technologického centra AV ČR - CIRC (Czech Innovation Relay Centre)

IPR (Intellectual property rights) - duševní vlastnictví: výsledky výzkumu získané vyřešením projektu spolufinancovaného Komisí jsou běžně majetkem participantů projektu, zatímco u projektu zcela financovaného Komisí patří zpravidla Komisi

IRC - IRC: centrum IRC (Innovation Relay Centre)

IST – uživatelsky přátelská informační společnost – tematická priorita 5. i 6.RP

J

JRC (Joint Research Centre) - Společné výzkumné centrum: vědeckotechnická instituce EU sloužící k potřebám Komise, pozůstávající z 8 ústavů sídlících v Belgii, Německu, Itálii, Holandsku a Španělsku

K

Key actions (KA) - klíčové akce (KA): 22 vybraných socio-ekonomických problémů vytyčených v tematických programech a určených k integrovanému řešení s využitím různých vědních a výzkumných disciplín a 1 komplexní problém uvedený v horizontálním programu

Knowledge - znalosti: veškeré informace získané kterýmkoliv účastníkem smluvního vztahu nebo třetí stranou v průběhu zpracování projektu

L

Letter of Approval - zpráva o schválení: všichni koordinátoři projektů obdrží dopis s informací o výsledku posuzování

Letter of Delegation - zplnomocňující dokument: dokumen, který podepisuje koordinující podnik a všechny ostatní smluvní strany; poskytuje koordinujícímu podniku oprávnění podepsat smlouvu o projektu CRAFT jménem ostatních účastníků projektu

M

Marie Curie Fellowships - stipendia Marie Curie: systém umožňující jednotlivcům ucházet se o stipendia na studijní pobyty a průmyslovým podnikům stipendia nabízet

Model Contract - modelová smlouva: viz Smlouva o projektu CRAFT

N

NCPs (National Contact Points) - národní kontaktní body: osoby pověřené poskytováním informací o jednotlivých specifických programech 5.RP a asistencí při tvorbě projektů

NEST – nové a vznikající vědy a technologie – součástí specifické oblasti zahrnující širší oblast výzkumu (obdoba horizontálních programů v 5.RP), která doplňuje 7 prioritních tématických oblasti. Tato nově zavedená aktivita má podpořit průkopnický a nekonvenční výzkum. Představuje 3 druhy projektů: Adventure, Insight a Pathfinder. Informace: http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm

NIS – nové nezávislé státy (bývalé státy SSSR)

NoE – NoE jsou projekty s účastí nejméně 3 partnerských pracovišť na špičkové evropské úrovni v daném oboru. Jejich cílem je posílit excelenci ve výzkumných oblastech zapojením dostatečného množství zdrojů a znalostí tak, aby bylo posíleno postavení Evropy ve vědecko-technických odvětvích a dosáhnout dlouhodobé integrace špičkových partnerů.
Účastní se minimálně 3 účastníci ze 3 států EU či asociovaných zemí, z nichž minimálně 2 musí být z EU či asociovaných kandidátských zemí (např. UK-CZ-DK nebo CH-CZ-PL). Doporučený počet partnerů je ovšem nejméně 6.
Příspěvek EK má charakter grantu na integraci a muže činit milióny až desítky mil. euro. Jeho výše závisí na počtu integrovaných výzkumníku, stupni integrace, oblasti výzkumu apod. Max. do 25% rozpočtu účastníka.
Délka trvání podpory integrace 5 (max. 7) let.
Bližší informace: http://www.cordis.lu/fp6/instr_noe.htm

O

Open call - otevřená výzva: výzva k předkládání projektů uveřejněná na začátku 5.RP a platná nepřetržitě až do určitého termínu ke konci 5.RP. Podané projekty jsou hodnoceny po etapách

Overhead costs - režijní náklady: náklady na interní výzkum financovaný z vlastních zdrojů, administraci, pomocný personál, kancelářský spotřební materiál, infrastrukturu, pomůcky, služby apod., které nelze přiřadit k žádnému konkrétnímu výrobku ani zákazníkovi

P

Participant - účastník: právnická osoba (příp. mezinárodní organizace nebo JRC) podílející se na projektu jako principiální kontrahent nebo pomocný kontrahent, příp. v některých typech projektů jako člen nebo jako nositel grantu

Preproposal check - kontrola předběžného návrhu projektu: krátký nástin připravovaného projektu na předepsaném formuláři zaslaný Komisi s žádostí o posouzení, zda námět projektu, skladba konsorcia a očekávané výsledky odpovídají záměrům dané výzvy

Principal contractor - hlavní kontrahent(smluvní strana): člen konsorcia, který pracuje na projektu na základě kontraktu

Project deliverables - výstupy projektu: technické kontrolní dokumenty odevzdávané Komisi; k těmto dokumentům patří rovněž přístup do míst, kde probíhá práce na projektu, a k dokumentům souvisícím s řízením, průběhem a vyhodnocením projektu

Project milestones - milníky projektu: konkrétně určené a měřitelné dílčí produkty definované v průběžných fázích projektu a na konci jeho zpracování

Proposal evaluation - posouzení návrhu: zvážení návrhu projektu KOmisí; je zaručeno důvěrné, spravedlivé a nestranné rozhodování

ProTool - ProTool: software vyvinutý Komisí k sepisování a zasílání projektů elektronickou cestou

PTA (Project Technical Advisor) - PTA: technický poradce

R

R&D (Research and Technological Development) - R&D: výzkum a vývoj

Road Map - harmonogram: časový a finanční rozpis výzev k podávání projektů a jejich uzávěrek

RTD (Research and Technological Development projects) - vědeckotechnické projekty: mají přivést nové poznatky, které se uplatní při vývoji nebo inavacích výrobků, procesů a služeb nebo které slouží strategickým cílům EU

RTD performers - vykonavatelé výzkumu a technického vývoje: organizace s výzkumnými a vývojovými kapacitami potřebnými k provádění požadovaného výzkumu ve prospěch malých a středních podniků; může se jednat o malé i velké podniky, univerzity, výzkumná střediska, průmyslové laboratoře, technická střediska atd.

S

SME (Small and Medium-sized Enterprise) - MSP(malý a střední podnik): podnik mající max. 250 zaměstnanců s ročním obratem mac. 40 mil € nebo bilanční sumou max. 27 mil.€. Podnik nesmí být vlastněn více než z 25% jiným podnikem, který není MSP. Vyjímkou je investiční společnost nebo fond rizikového kapitálu za předpokladu, že neřídí daný MSP

SME co-ordinator - koordinující podnik: koordinátor zodpovídá za řízení projektu CRAFT a měl by mít manažerské a technické zkušenosti potřebné k řízení projektu; může jít o malý nebo střední podnik nebo smluvně vázanou třetí stranu, která není součástí konsorcia

Specific programmes - specifické programy: souhrný název pro tématické a horizontální programy

SSA – specifické podpůrné akce (Specific Support Actions) – obdoba doprovodných akcí (Accopanying Measures) v 5.RP. Mají doplnit implementaci 6.RP, pomoci připravit budoucí rámcový program a podpořit účast MSP, malých výzkumných týmu, nových výzkumných center a organizací z kandidátských zemí na projektech konferencí, seminářů, studií a analýz apod. SSA mohou předkládat jednotliví účastníci nebo konsorciální partneři. EK podporuje SSA formou grantu či jednorázového příspěvku až do 100%. Informace: http://www.cordis.lu/fp6/instr_ssa.htm

Start of Project - zahájení projektu: obvykle první den měsíce následujícího po podepsání smlouvy o projktu CRAFT ze strany Komise

Subcontract - subdodavatelská smlouva: smluvní vztah mezi účastníkem projektu a třetí stranou; zavazuje třetí stranu k vykonání práce na projektu

Subcontractor - subdodavatel: smluvní strana, která uzavřela dílčí kontrakt s kontrahentem (smluvním partnerem)

STREP – specifické projekty cílově orientovaného výzkumu, STIP – specifické projekty cílově orientovaných inovací – obdoba RTD projektů v 5.RP. Projekty jsou zaměřené na podporu výzkumu, inovací a demonstrací výsledků RTD, které mají užší záběr a menší ambice než IP. Účastní se minimálně 3 účastníci ze 3 států EU či asociovaných zemí, z nichž minimálně 2 musí být z EU či asociovaných kandidátských zemí (ve výzvě může být stanoveno jinak). Podpora EK ve stovkách tisíc až několik miliónu euro. Realizace projektu v průběhu 2 – 3 let (výjimečně i více). Informace: http://www.cordis.lu/fp6/instr_strp.htm

T

Technology Implementation Plan - plán zavádění technologie: plán, který se zabývá právní ochranou duševního vlastnictví a metodami, kterými chce konsorcium využívat výsledky své práce

Thematic networks - tématické sítě: projekty zajišťující propojení již přijatých projektů tak, aby došlo k transferu a šíření nových poznatků v dané vědní a technologické mezi různorodými partnery, jako jsou výrobci, uživatelé, univerzity, výzkumná pracoviště apod.

Thematic programme - tématický program: program socio-ekonomického rozvoje a řešení problémů ve vybrané prioritní oblasti lidské činnosti

Transfer conditions - podmínky přenosu: podmínky, jejichž hodnota je obvykle nižší než hodnota zvýhodněných podmínek; obvyke cena za poskytnutí přístupových práv

TSME - TSME: opatření směřující k povzbuzení technologického rozvoje malých a středních podniků

V

VAT - DPH: daň z přidané hodnoty

W

Work programme - pracovní program: dokument obsahující seznam témat daného tématického nebo horiontálního programu, která musí být předmětem výzkumu v předkládaných projektech, a dále harmonogram výzev k podávání projektů

Patička