Přejít k obsahu

HORIZON 2020

Horizon 2020 - rámcový program pro býzkum a inovace

Tři pilíře programu

 http://www.rko-era.cz/cs/horizon-2020/tri-pilire-programu

Program HORIZON 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace EU, který bude v platnosti pro období 2014 – 2020, bude podporovat široké spektrum výzkumných, rozvojových, demonstračních a inovačních aktivit včetně šíření výsledků. Základ programu budou tvořit tři vzájemně provázané strategické cíle:

1. Dostát společenským výzvám

Tato oblast bude podporovat velké výzvy (viz strategie Evropa 2020) a bude podporovat aktivity, které povedou od výzkumu k tržnímu uplatnění – projekty výzkumu a vývoje, aplikace klíčových technologií, pilotní a demonstrační projekty, tržní a replikační projekty, veřejné zakázky na inovativní výrobky, procesy a služby. Spolupráce na evropské úrovni bude podporovat šest oblastí:

 • Zdraví, demografické změny a životní pohoda
 • Potraviny a bioekonomika
 • Bezpečná, čistá a efektivní energetika
 • Inteligentní, zelená a integrovaná doprava
 • Efektivní využívání zdrojů a klima
 • Inkluzivní, inovativní a bezpečná společnost

V současné době se jedná o pracovní návrhy, které budou postupně podrobně rozpracovány.

2. Dosáhnout vedoucího postavení v průmyslu a posílit konkurenceschopnost

Cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím podpory aktivit ve třech klíčových oblastech – v nastupujících a průmyslových technologiích, posílení inovací v malých a středních podnicích a v dostupnosti rizikového financování.

Předpokládá se vytvoření integrovaného přístupu pro převod výsledků výzkumu do tržních výrobků a služeb včetně zajištění kombinovaného financování výzkumu z různých zdrojů (EU, národní a regionální, průmysl). Aktivity budou zaměřeny zejména na výzkum, vývoj, validaci postupů a tvorbu prototypů.

Tematicky budou pokryty oblasti:

 • Informační a komunikační technologie
 • Nanotechnologie
 • Pokročilé materiály
 • Biotechnologie
 • Pokročilé výroby a procesy
 • Kosmický výzkum

Velký prostor bude věnován malým a středním podnikům a jejich zapojení do mezinárodních aktivit.

3. Zvýšit excelenci vědecké základny

Zvýšení excelence vědecké základny by mělo být dosaženo prostřednictvím prohlubování spolupráce v EU a konsolidace Evropského výzkumného prostoru. Vědecký systém EU by se měl stát konkurenceschopnějším na globální úrovni.

Cíl by měl pokrývat čtyři oblasti:

 • Badatelský výzkum spadající pod Evropskou výzkumnou radu (hraniční výzkum na základě vědecké excelence)
 • Technologie pro budoucnost (urychlení rozvoje nejslibnějších oblastí v pokročilých technologiích)
 • Výzkumné infrastruktury (efektivní spolupráce, propojování a další vývoj infrastruktur
 • Aktivity spojené s mobilitou (aktivity Marie Curie)

 

Patička